Dans och rörelse
Dans i skolan

Vad definierar en estetisk läroprocess?
Mycket kortfattat kan det beskrivas som en kreativ, kognitiv och lärande process gestaltat i en estetisk form.
Här använder jag mig av skolans ämnen som utgångspunkt. Grammatikens ordklasser bildar till exempel underlaget för en lektion eller så gestaltas, analyseras, tolkas och framställs historielektionen genom dans och rörelse. Ämneskunskapen är målet och dansen blir vägen dit. Formen i undervisningen är starkt präglad av dans i skola metodiken.
Den estetiska upplevelsen blir bärande vid lärandet.

Vad säger läroplanen som kan härledas till användandet av en estetisk läroprocess?
Lgr 11:
Skolans värdegrund och uppdrag
"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig."
Lgr 11:
Skolans värdegrund och uppdrag
"Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas."